Aanbesteding: wegenbouwopdracht Swalmen

Een mooie klus in moeilijke tijden van de gemeente Roermond: De verkeersader N271 door Swamen moet fors op de schop. Een miljoenenopdracht waarbij het om veel méér gaat dan louter wegenaanleg.

“Brede opdracht, van verharding tot explosievenonderzoek, van beplanting tot historisch onderzoek”

Hieronder enkele teksten uit de aanbesteding (meer info bij de heer H. Thijssen van de gemeente Roermond, 0475-359999):

De gemeente Roermond is voornemens om het project “Herinrichting N271 ca. te Swalmen” aan te besteden en te realiseren.

Het werk betreft in hoofdzaak de herinrichting van de N271 in het stadsdeel Swalmen van de gemeente Roermond. In de kern Swalmen liggen veel midden en klein bedrijven (MKB) die afhankelijk zijn van een goede bereikbaarheid. Deze goede bereikbaarheid van de bedrijven wordt in hoofdzaak bepaald door de N271.

Daarnaast zijn ook de inwoners van Swalmen voor hun bereikbaarheid in grote mate afhankelijk van de N271. De gemeente Roermond wil tijdens de uitvoering van de herinrichting de bereikbaarheid en mobiliteit van de bedrijven en bewoners van Swalmen zo minimaal mogelijk beperken. Hiervoor vraagt de gemeente Roermond tijdens de gunningsfase een bereikbaarheidsplan van de inschrijvers.

Naast de bereikbaarheid van de MKB- bedrijven en de bewoners speelt de N271 een grote rol in de mobiliteit van zowel Swalmen als ook Roermond. Ondanks de realisatie van de A73 en de beide tunnels bij Swalmen en Roermond is en blijft de N271 een gebiedsontsluitingsweg voor zowel Swalmen als Roermond. Bovendien is de N271 het alternatief voor de A73 bij eventuele tunnelsluitingen of calamiteiten in de tunnel(s). Ook tijdens de uitvoering van de herinrichting van de N271 dient de aannemer hier voortdurend rekening mee te houden en, indien van toepassing, hier onmiddellijk op in te spelen. Hiervoor vraagt de gemeente Roermond tijdens de gunningsfase een mobiliteitsplan van de inschrijvers.

Tijdens de uitvoering van het werk zal de aannemer voorzieningen en faseringen moeten treffen om de mobiliteit en de bereikbaarheid voor de bedrijven en inwoners van Swalmen en omgeving te allen tijde te garanderen.

Daarnaast zal van de uitvoerende partij een goede communicatie met de gemeente Roermond maar ook met de bedrijven, omwonenden, weggebruikers en andere belanghebbenden nodig zijn. Hiervoor vraagt de gemeente Roermond tijdens de gunningsfase een communicatieplan van de inschrijvers.

Tijdens de uitvoering van werken zijn er altijd risico’s die kunnen optreden. Het is noodzaak dat de inschrijver/ de aannemer deze risico’s vroegtijdig onderkent en beheersmaatregelen voor de betreffende risico’s te treft. Een uitgebreide risicoanalyse en een risicodossier behoren dan ook tot de gevraagde documenten tijdens de gunningsfase.

Het werk is beschreven in RAW- bestek “Herinrichting N271 ca. te Swalmen” besteknummer RMD-735-09. Het gunningscriterium is voor de gunningsfase is Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Om de economisch meest voordelige inschrijving te bepalen wordt het bereikbaarheidsplan, het mobiliteitsplan, de wijze van communicatie en het risicodossier beoordeeld. Aan deze aspecten wordt een fictieve korting toegekend. Het inschrijvingsbedrag minus de fictieve korting bepaalt de uiteindelijke fictieve inschrijvingsprijs.

Opdrachtomschrijving

De N271

Functie: De N271 is op dit moment een gemeentelijke gebiedsontsluitingsweg, GOW, die o.a. door het stadsdeel Swalmen gaat. De N271 vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van het stadsdeel Swalmen. Tevens vormt de N271 een belangrijke omleidingsroute voor de A73 indien de Swalmtunnel en de Roertunnel dicht zijn.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die o.a. verricht dienen te worden: - Opbreken van verhardingen en funderingen - Grondwerkzaamheden - Rioleringswerkzaamheden

- Aanleg van funderingen en verhardingen - Aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen - Uitvoeren van archeologisch onderzoek - Uitvoeren van explosievenonderzoek - Realisatie van twee verkeersregelinstallatie’s - Realisatie van een kleinwildtunnel - Etc.

Werkgebied

De werkzaamheden die verricht moeten worden zijn voornamelijk gesitueerd aan de N271 in de bebouwde kom van Swalmen. Daarnaast dienen enkele werkzaamheden buiten de bebouwde komen van Swalmen gerealiseerd te worden. Zie tekening 10-1211 en 10-1213 die als bijlage toegevoegd zijn.

Eisen aan de technische en beroepsbekwaamheid

De gegadigde dient twee referentieprojecten aan te leveren - De twee referentieprojecten dienen ieder te bevatten:

- Reconstructie of herinrichting van een stroom- of gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom.

De reconstructie dient minimaal te bevatten: - vervanging van aanwezige riolering - vervanging van gesloten verhardingen op de hoofdrijbaan - lengte van de reconstructie minimaal 2,0 km met aanliggende MKB’ers

(winkels en/of bedrijven) - aanbrengen, onderhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen en

omleidingsroutes - een minimale gefactureerde waarde van EUR 3.500.000,- exclusief btw - uitgevoerd en opgeleverd in de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 of 2010 naar

tevredenheid van de opdrachtgever, aan te tonen met een, door de opdrachtgever te ondertekenen, tevredenheidsverklaring.

Eisen om het financiële en economisch draagvlak aan te tonen.

Een door de accountant opgestelde verklaring betreffende de totale omzet aan infrastructurele werken van zijn onderneming of combinatie over de laatste drie afgesloten boekjaren (2007, 2008 en 2009), waaruit blijkt dat in deze periode als aannemer(s) in de GWW-sector een gemiddelde omzet per jaar aan werken is bereikt gelijk aan of groter dan EUR 8.000.000,- exclusief btw.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.