Crisis? Grouwels maakt € 17 mln winst

Het Maastrichtse vastgoedbedrijf Grouwels Vastgoed Beheer heeft ondanks de wereldwijde krediet-en vastgoedcrisis een zeer goed resultaat behaald. De winst bedroeg € 17 mln, dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2009.

Grouwels heeft 5000 woningen in exploitatie in vooral Nederland (gemiddelde huur € 500). Vooral door lagere rente op leningen voor dat vastgoed steeg de winst. Ook wist het familiebedrijf koerswinst te behalen op effecten (€ 2,7 mln) tegenover vorig jaar een miljoenenverlies. Bij de ondernemingen werken 32 mensen.

OPTIMISTISCH

Grouwels blijft optimistisch over de toekomst. 'De vooruitzichten voor de Nederlandse koopwoningenmarkt zijn minder positief dan voorgaande jaren. Door de fmanciële en economische crisis staat het vertrouwen van Nederlandse woonconsumenten nog steeds onder druk. De Nedeflandse economie is zelfs harder gekrompen dan de ramingen deden vermoeden. De economische krimp heeft uiteraard haar weerslag op de ontwikkeling van het inkomen van Nederlandse huishoudens en derhalve op de koopbereidheid van consumenten.

Ondanks de historisch lage rentestanden dalen hypotheekrenten nauwelijks mee en zijn door de toegenomen onzekerheid en afgenomen inkomens minder woningen verkocht en verkoopprijzen blijven daleri, hoewel minder hard als vorig jaar. Stond het vertrouwen vooral onder druk door de crisis, nu speelt ook politieke onzekerheid een rol. Een positieve ontwikkeling voor de Nederlandse koopwoningenmarkt is dat de verkoopprijzen inmiddels stabiliseren en dat de transactieaantallen weer toenemen. De verkopen zullen echter nog ver achter blijven bij het niveau van voor de crisis en daar zal op korte termijn geen verandering in komen.

Ook op het gebied van vastgoedfinancieringen is de laatste tijd veel veranderd. Banken zijn zwaar getroffen door de fmanciële crisis en daar komt nog de economische crisis overheen. Dit leidt ertoe dat banken terughoudender geworden zijn inzake het verstrekken van fmancieringen. De 'loan to value" staat verder onder druk en de voorwaarden/zekerheden zijn verder aangescherpt. Dit, samen met de toegenomen onzekerheid over de toekomstige verwachtingen met betrekking tot de woningmarkt, heeft tot gevolg dat de investeringsbehoefte van partijen afneemt en prijzen in de aanbodzijde onder druk staan. Dit biedt voor ons uiteraard nieuwe investeringskansen.

De toekomst biedt in deze roerige tijden toch goede vooruitzichten. Met een daling van de nieuwbouw op korte termijn, is een toenemende druk op de bestaande woningvoorraad te verwachten, mede doordat de totale vraag naar woningen - bepaalde regio's daargelaten - de komende jaren niet zal afnemen.

De startersmarkt is bovendien vrij stabiel geblekeri. Met een gemiddelde (maand-)huur van ruim € 500 valt onze portefeuille ruimschoots binnen de huursubsidiegrens, hetgeen voor de meeste inkomensgroepen betaalbaar is, ook in tijden van economische teruggang. Ook een gemiddelde koopprijs tussen de € 150.000 en € 200.000 is voor velen nog financieel haalbaar.

De invloed van de crisis op het resultaat 2010 is niet geheel te overzien. Het resultaat uit huurexploitatie zal naar verwachting op peil blijven, aangezien de rente naar verwachting voorlopig niet zal stijgen. Ook de over de eerste maanden in 2010 gerealiseerde verkoopresultaten stemmen tot tevredenheid.

Wij zien het jaar 2010 op basis van het bovenstaande dan ook met vertrouwen tegemoet'.

36 MLN IN NIEUW VASTGOED

Verder uit het directieverslag: 'De financiële positie van de onderneming is zeer gezond te noemen. De vastgoedbeleggingen zijn in een verantwoorde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen gefinancierd. Ook de Verenigingen van Eigenaren waarvan de onderneming lid is beschikken over voldoende middelen voor toekomstig (groot)onderhoud.

In 2009 is voor circa € 35,7 miljoen in vastgoedbeleggingen geïnvesteerd. De investeringen hebben grotendeels in Nederland plaatsgevonden. In de komende jaren streven wij een verdere uitbreiding van onze portefeuille na, zowel in Nederland als in de ons omringende landen. Op basis van het beschikbare werkkapitaal kunnen nieuwe investeringskansen in de komende jaren ten volle worden benut.

Door de goede resultaten en de kwaliteit van de onroerend goed-portefeuille bedraagt het eigen vermogen, meer dan € 210 miljoen. Zowel de solvabiliteitsratio van 49% (inclusief latente belastingverplichtingen) als de liquiditeitsratio (current-ratio) van 2,2 zijn ruim voldoende'.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.