Daling werkloosheid in Nederlands-Limburg is slecht nieuws

Slecht nieuws: de werkloosheid daalt (voorteken voor nog grotere tekorten op arbeidsmarkt)
Werkloosheidsdaling kan ook slecht nieuws zijn. Als indicator dat de arbeidsmarkt nog verder uit het lood is geslagen, oftewel een nog groter gat tussen vraag en aanbod.
Zie hier dat beeld in de nieuwste werkloosheidscijfers in de provincie Limburg.
“Daling in Noord-Limburg het grootst” Hieronder de analyse van het UWV Werkbedrijf:

IN LIMBURG STERKSTE DALING WERKLOOSHEID  
Forse afname onder jongeren
 
UWV WERKbedrijf Limburg heeft in 2010 in totaal 13.000 vacatures vervuld in Limburg (in 2009 10.850). Op deze vacatures werden in totaal ruim 3.000
45-plussers geplaatst en bijna 4.650 jongeren onder 27 jaar (in 2009 resp. 2.450 en 3.950). In 2010 stroomden meer dan 28.000 personen die bij UWV WERKbedrijf stonden ingeschreven uit naar werk tegenover 21.000 in 2009. Hiervan is 25% (7.014 personen) jonger dan 27 jaar en 29% (8.025 personen) 45 jaar of ouder. Landelijk was 27% ouder dan 45 jaar.
 
Daling van 9% in Limburg in 2010
In 2010 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWW) in de provincie Limburg met 9% (3.710 personen) van 40.990 naar 37.280. Landelijk was er sprake van een daling met 3%. Van alle Nederlandse provincies liet Limburg de sterkste daling zien.
Het NWW-percentage – waarbij het aantal NWW uitgedrukt wordt in een percentage van de beroepsbevolking – bedroeg eind december 2010 7,4%. Landelijk bedroeg dit percentage 6,4%. De sterke daling in Limburg kan voor een groot deel verklaard worden door de toenemende vergrijzing van de beroepsbevolking. De daling van de beroepsbevolking (15-64 jaar) heeft een dempend effect op de werkloosheid.
 
Voor de meevallende werkloosheidsontwikkeling (tijdens de crisis) zijn verschillende oorzaken aan te geven. Zo is de Nederlandse arbeidsmarkt flexibel, waardoor vooral de werkgelegenheid onder zelfstandigen zonder personeel en uitzendkrachten fors is afgenomen tijdens de crisis. Daarnaast hebben bedrijven hun eigen werknemers – ondanks dat er onvoldoende werk was – toch vaak vastgehouden. Dit werd ondersteund door deeltijd-WW. In 2010 werden in de provincie Limburg relatief meer vacatures ingevuld door werklozen en minder door schoolverlaters en werkenden. Deze toename hangt samen met de teruglopende mobiliteit onder zittende werknemers en jongeren (doorleer-effect) en met het feit dat er tijdens de crisis veel goede bemiddelbare (ontslag)werklozen beschikbaar kwamen die gaandeweg 2010 hun weg op de arbeidsmarkt hebben gevonden.
 
Werkloosheid nog altijd hoog in Zuid-Limburg
In de regio Noord- en Midden-Limburg nam het aantal NWW af met 14% (2.340 personen) van 16.700 naar 14.360. In deze regio hebben het afgelopen jaar relatief veel werklozen een baan gevonden in de techniek en logistiek. Eind december 2010 bedroeg het NWW-percentage hier 6,2%. In Zuid-Limburg daalde het aantal NWW in 2010 met 6% van (1.430 personen) van 23.685 naar 22.255. Het NWW-percentage bedroeg eind december 2010 8,5%. De werkloosheid in Zuid-Limburg ligt hiermee nog altijd fors hoger dan landelijk.
 
Jongeren profiteren van economisch herstel
Jongeren hebben in 2010 relatief sterk geprofiteerd van het (lichte) economische herstel. Het aantal jongeren onder 27 jaar daalde het afgelopen jaar in Limburg met 15% van 4.745 naar 4.050. Jongeren profiteren in sterke mate van een zich herstellende economie. Dit heeft te maken met het feit dat werkgevers in een aantrekkende economie vooral tijdelijke banen via het uitzendwezen aanbieden. Uitzendbanen worden traditioneel voor een groot deel door jongeren ingevuld. De sterke daling onder jongeren heeft ook te maken met het feit dat jongeren in economisch mindere tijden vaker besluiten door te leren en niet (direct) kiezen voor intrede op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn er in de provincie talrijke initiatieven genomen om de werkloosheid onder jongeren terug te dringen.
  Verdere daling werkloosheid in 2011 verwacht
Voor 2011 verwacht UWV WERKbedrijf een verdere daling van het aantal niet-werkende werkzoekenden. Dit is een gevolg van een herstel van de werkgelegenheid en een aantrekkende vacaturemarkt. Het herstel geldt voor vrijwel alle sectoren, met uitzondering van de overheid en de financiële sector. Ook voor de sector bouw wordt 2011 nog een moeilijk jaar. Er worden vooral meer banen verwacht in de sector zorg en welzijn. Het gaat hierbij zowel om nieuwe vacatures als om banen die ontstaan doordat mensen uittreden of van baan veranderen. Daarnaast worden ook meer vacatures verwacht in de horeca, handel en in de zakelijke dienstverlening.
 
Uit onderzoek van UWV WERKbedrijf blijkt dat slechts een klein deel van de werkgevers het afgelopen jaar problemen heeft ondervonden met de personeelsinvulling. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures is afgenomen van 40% in 2008 naar 20% in 2010. Werkgevers verwachten echter de komende jaren meer moeite te krijgen met het vervullen van vacatures door vergrijzing en ontgroening van de arbeidsmarkt. Daarbij zal het niet alleen gaan om een kwantitatief probleem, maar zal er ook sprake zijn van een kwalitatieve mismatch. Zo is ongeveer de helft van het aantal NWW laag opgeleid (VMBO-niveau of lager). Werkgevers zoeken juist in toenemende mate middelbaar en hoger opgeleid personeel.
      

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.