Injectie van € 350 tot € 430 mln in hightech op Chemelot en Health Campus

Het AZM, de universiteit en de provincie Nederlands-Limburg willen komende jaren € 355 tot € 430 aan investeringen plegen in onder meer de Zuidlimburgse hightech broedplaatsen Chemelot in Sittard-Geleen en Maastricht Health Campus nabij het ziekenhuis. Ook zijn er projecten voor Valkenburg uitgekozen. Grotendeels gaat het om projecten die al bekend waren, vooral het benoemen van de prioriteit en de juiste bedragen zijn nieuwe elementen.

Dat blijkt uit het convenant dat dinsdagochtend wordt gepresenteerd door de drie partijen op het provinciehuis.

Hieronder het persbericht:

Krachtenbundeling Provincie, universiteit en Maastricht UMC+ Om haar ambities op het gebied van kenniseconomie te realiseren gaan de Provincie Limburg, de Universiteit Maastricht (UM) en het Maastricht Universitair Medisch Centrum (Maastricht UMC+) de komende vijf jaar nauw samenwerken. Daartoe hebben de drie partijen vandaag in het Gouvernement een overeenkomst getekend met een investeringsagenda ter grootte van ruim € 430 miljoen. Daarnaast is een afzonderlijk convenant getekend tussen Provincie en UM met betrekking tot terreinen waarop de universiteit een bijdrage levert aan het cultureel-maatschappelijk en economische vestigingsklimaat van Limburg. UM en Maastricht UMC+ (academisch ziekenhuis Maastricht en Faculty of Health, Medicine and Life Sciences) vormen een belangrijke motor voor de Limburgse kenniseconomie. Ze zorgen niet alleen voor een constante stroom aan nieuwe kennis maar ook voor een goed vestigingsklimaat. Door hun aanwezigheid telt Limburg veel hoogopgeleide kenniswerkers. De 15.000 studenten van de UM vormen een tegenwicht aan de vergrijzende provincie. Ook start een deel van de afgestudeerden een eigen onderneming, die veelal in de regio gevestigd wordt. Daarnaast zijn de instellingen in de regio grote werkgevers (9000 medewerkers) en genereren zij samen een jaaromzet van bijna € 750 miljoen. En concreet merkbaar is ook de aanwezigheid van hoogwaardige academische zorg in de regio. De Provincie heeft als facilitator en mede-financier altijd een belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan en de groei van de universiteit en het Maastricht UMC+. De kredietcrisis en de ambitie van de Provincie om de economie om te vormen naar een kenniseconomie vereisen nu focus aan te brengen in de uitgaven. Daartoe worden de strategische agenda’s van de drie partijen op elkaar afgestemd. Zeker als het gaat om activiteiten die elkaar raken en overlappen. Onder meer bij de verdere ontwikkeling van de Chemelot Campus in Sittard en Geleen en de Maastricht Health Campus, die straks zo mogelijk worden ondergebracht in één organisatie. De samenwerking krijgt uitwerking in een lijst van projecten waarin wordt geïnvesteerd om UM en MUMC+ gelegenheid te geven zich verder te ontwikkelen. Die lijst omvat nu dertien projecten met investeringen tot € 434,7 miljoen. Deze lijst wordt als bijlage bij dit persbericht als ‘projectenkalender’ toegevoegd. Belangrijk thema hierbij is valorisatie; het omzetten van kennis in commerciële producten. Gouverneur Léon Frissen ondertekende de overeenkomst vandaag namens de Provincie. Volgens hem kunnen tegenover de inzet van de Provincie ook tegenprestaties van de zijde van UM en MUMC+ bespreekbaar worden. Hij denkt daarbij aan de levering van kennis en expertise of het benutten van elkaars netwerken voor de Limburgse zaak. ‘We willen als Brainport-gebied binnen Europa een toonaangevende kennisregio worden. Daarom is een meerjarige verbintenis nodig met de universiteit en MUMC+. We hebben immers een gezamenlijke missie’. De afgestemde strategieën sluiten aan op de Versnellingsagenda van de Provincie. Collegevoorzitter van de Universiteit Maastricht Jo Ritzen: ‘Iedereen in Limburg zal hiervan profiteren. Deze samenwerking geeft een enorme push aan de Limburgse economie’. Voorzitter Guy Peeters van de Raad van Bestuur van Maastricht UMC+: ‘Ons onderzoeksbeleid richt zich in het bijzonder op vier speerpunten: hart en vaten, chronisch zieken, oncologie en geestelijke gezondheidszorg. Daar binnen hebben we een aantal centers of excellence ingericht en participeren we in een aantal topinstituten. Deze centers of excellence zijn toe aan een nieuwe groeifase waarvoor een stevige infrastructuur een belangrijke voorwaarde is om mensen bij elkaar te brengen. Dit leidt tot kennisvalorisatie/concreet toepasbare kennis en creëert in Limburg een omgeving voor open innovatie voor onderzoekers en bedrijven. En het vormt tevens een uitstekende basis voor voortdurende verbetering van de academische, en zo mogelijk, ook basiszorg in de regio’.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.