ACS_Afbeelding

Wat betekenen de fiscale hervormingen voor uw portemonnee?

Reeds enkele jaren werkt de federale regering aan een belastinghervorming om België fiscaal aantrekkelijker te maken. De eerste fase werd ingezet in 2017 toen de hervorming van de vennootschapsbelasting werd gestemd. Ondertussen werd ook een hervorming van de personenbelasting opgestart.

In het kader van de hervorming van de personenbelasting presenteerde de Hoge Raad voor Financiën reeds in de zomer van 2021 een rapport met aanbevelingen. Hierop volgde nog een visienota. Finaal heeft de Minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, een blauwdruk opgesteld die het kader moet vormen voor de hervorming. AC|S Accountants bekijkt graag met u welke impact deze hervorming voor u heeft op basis van wat op vandaag bekend is.

Verlaging progressieve tarieven

De hervorming van de personenbelasting is opgebouwd rond enkele krachtlijnen. België is een land met een van de hoogste lasten op arbeid. De voornaamste reden hiervoor is enerzijds dat de progressieve tarieven oplopen tot wel 50 procent. Anderzijds is het tarief van 50 procent reeds van toepassing op inkomsten boven €42.360 (aanslagjaar 2022).

Om deze reden is het dan ook de bedoeling dat de tarieven van de personenbelasting worden verlaagd waardoor u pas vanaf een hoger inkomen in de hoogste schijven terecht komt. Zo zou de hoogste schijf van 50 procent slechts van toepassing zijn vanaf €84.740. Ook de belastingvrije som zou stijgen van €9.050 (aanslagjaar 2022) naar €13.390.

Afschaffing gunstregimes

Ter vereenvoudiging van de personenbelasting zullen enkele gunstregimes tot een einde komen. Zo zou het onder meer de bedoeling zijn om voordelen alle aard – traditioneel een vaak gebruikte verloningstechniek – voortaan te waarderen aan hun werkelijke waarde. Vandaag worden deze voordelen veelal forfaitair gewaardeerd waardoor het fiscaal interessant is hiervan gebruik te maken.

Vermogensbelastingen

Via de verlaging van de progressieve tarieven is het de bedoeling om de lasten op arbeid naar beneden te brengen. Ter compensatie zullen (inkomsten uit) vermogen meer worden belast. Een eerste wijziging is de berekening van belastingen op de werkelijke huurinkomsten in plaats van op basis van het kadastraal inkomen. Hierbij wordt gedacht aan een apart belastingtarief van 25 procent. Belangrijk aandachtspunt als u aan nieuwe vastgoedinvesteringen denkt.

Op vandaag zijn meerwaarden op vastgoed meestal van belastingen vrijgesteld. Hier zou verandering in komen. Er zou worden voorzien in een meerwaardebelasting indien u vastgoed verkoopt. Het tarief zou 15 procent moeten bedragen. Hetzelfde geldt voor meerwaarden op financiële activa zoals aandelen en obligaties. Belangrijk om in het achterhoofd te houden als belegger of aandeelhouder.

Verlaging roerende voorheffing

Hier staat tegenover dat het tarief van de roerende voorheffing zou dalen van 30 procent naar 25 procent. Mogelijks maakt u op vandaag echter gebruik van liquidatiereserves of VVPRbis waardoor u in totaal slechts 15 procent roerende voorheffing verschuldigd bent. Of deze gunstregimes blijven bestaan is op vandaag nog onduidelijk. In hetzelfde kader zouden de taks op beursverrichtingen en de taks op effectenrekeningen uitdoven.

Inwerkingtreding

De exacte inwerkingtreding van alle wijzigingen is op vandaag nog onduidelijk. Het is ook mogelijk dat de verschillende maatregelen niet allemaal in één keer van toepassing worden. Dit blijkt onder meer ook reeds uit het feit dat op vandaag reeds bepaalde specifieke belastingvoordelen worden aangepakt. Zo werden enkele van de krachtlijnen reeds in de praktijk omgezet via wetgeving die onderweg is. Dit is het geval voor de beperking van het voordeel op langetermijnsparen en het fiscale gunstregime voor auteursrechten.

Indien u een levensverzekering afsluit of in vastgoed investeert kan u aanspraak maken op het voordeel voor langetermijnsparen. Dit voordeel zou echter verdwijnen vanaf 2024 voor wat betreft vastgoedinvesteringen. Ook het regime voor auteursrechten wordt fel beperkt. De beperkingen zouden, ondanks enkele overgangsmaatregelen, reeds ingaan vanaf 2023.

Conclusie

De hervorming van de personenbelasting moet voor een verschuiving in het fiscale landschap zorgen. De lasten op arbeid moeten naar beneden. Ter compensatie zullen inkomsten uit vermogen meer worden belast. Enkele maatregelen werden ondertussen reeds praktisch vorm gegeven. Op andere maatregelen is het nog even afwachten.

Logo ACS

Acs Accountants & Belastingconsulenten biedt u een familiale en persoonlijke aanpak, dicht bij huis. Met 10 vestigingen in Kempen & Vlaams-Brabant staan we dicht bij onze ondernemers.