Nieuws Limburg Fineko: wat is het UBO-register dat strijdt tegen witwaspraktijken?

Fineko: wat is het UBO-register dat strijdt tegen witwaspraktijken?

Fineko: wat is het UBO-register dat strijdt tegen witwaspraktijken?

Een recent koninklijk besluit voert het ‘centraal register van de uiteindelijke begunstigden’ in, ook wel UBO-register genoemd. Dit register is een gecentraliseerde databank waarin alle personen geïdentificeerd worden die een participatie hebben van meer dan 25% in een vennootschap of er de controle over uitoefenen. Op deze manier kan België de transparantie van de eigendomsstructuren van organisaties garanderen en dus efficiënter de strijd aangaan tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

De antiwitwaswetgeving gaat het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen. Deze wet verplicht onder meer banken, notarissen, advocaten, accountants en andere cijferberoepers om hun klanten te identificeren en vermoedelijke witwasoperaties te melden bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).

Natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd op basis van hun identiteitskaart. Bij organisaties (vennootschappen, vzw’s,…) moeten de uiteindelijke begunstigden geïdentificeerd worden wat dus zal gebeuren via het UBO-register.

Europa verplicht de lidstaten zo’n register voor vennootschappen en vzw’s op te zetten tegen uiterlijk 10 januari 2020. Het Belgisch UBO-register komt er vanaf 31 oktober 2018. Vennootschappen dienen de gegevens uiterlijk 31 maart 2019 voor de eerste keer mee te delen.

Wat u best al weet:

(1) welke informatie moet meegedeeld worden aan het UBO-register?

(2) wie moet dat doen?

(3) wie heeft er toegang tot die informatie?

(4) zijn er sancties aan verbonden?

We beperken ons hierbij tot de regels die van toepassing zullen zijn op vennootschappen.

  1. Welke informatie?

Er zijn verschillende categorieën van uiteindelijk begunstigden:

  • De natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van de stemrechten of van het eigendomsbelang in de vennootschap aanhouden
  • Eén of meerdere natuurlijke personen die controle uitoefenen over de vennootschap
  • Indien niemand van de hierboven bedoelde personen wordt geïdentificeerd, de persoon of personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel.

Als een persoon zowel tot de eerste categorie van uiteindelijke begunstigden behoort als tot de tweede, moet een afzonderlijke registratie in elke categorie gebeuren.

Vennootschappen moeten aan het UBO-register onder meer de nationaliteit, geboortedatum, rijksregisternummer, land van verblijf en het volledige verblijfsadres van de uiteindelijke begunstigden meedelen evenals de datum waarop men uiteindelijke begunstigde is geworden.

Voor de natuurlijke personen die (rechtstreeks of onrechtstreeks) meer dan 25% van de stemrechten of van het eigendomsbelang in de vennootschap aanhouden, moet tevens meegedeeld worden wat de omvang (percentage) van het uiteindelijk belang is.

Elke wijziging in de gegevens van de UBO (bijv. adres, de omvang van het belang, …) moet binnen de maand nadat de wijziging bekend is, worden doorgegeven aan het UBO-register. Ook moet de informatieplichtige jaarlijks de toestand van haar UBO’s bevestigen of aanpassen.

  1. Wie zijn de informatieplichtigen?

De informatie moet via het online platform MyMinFin overgemaakt worden aan het UBO-register. De verantwoordelijkheid rust op het bestuursorgaan, maar het bestuursorgaan kan hiertoe een gevolmachtigde aanduiden, via een intern mandaat (aan een van de leden van de vennootschap) of via een extern mandaat (accountant, belastingconsulent,…).

  1. Wie heeft toegang tot het register?

De toegang tot het UBO-register wordt verleend aan de bevoegde autoriteiten die belast zijn met de strijd tegen terrorisme en witwassen van geld, inclusief de fiscale autoriteiten en aan de entiteiten die onderworpen zijn aan een waakzaamheidsverplichting ten opzichte van hun cliënten in het kader van de antiwitwaswetgeving, zoals banken, advocaten, notarissen, accountants en andere cijferberoepers.

Ook kan elke burger het register raadplegen, zij het enkel op het ondernemingsnummer of de naam van een vennootschap, niet op naam van een natuurlijk persoon. Om privacy redenen zullen de gegevens die de burger te zien krijgt wel beperkt zijn. Een burger kan  de naam achterhalen van de uiteindelijke begunstigden van een vennootschap en wat de omvang van diens belang in de vennootschap is. Gevoeligere informatie zoals voornaam, geboortedatum, adres … zullen niet worden meegedeeld.

  1. Zijn er sancties in geval van inbreuk?

Als de begunstigden niet of niet correct worden geïdentificeerd, kan een administratieve boete van 250 tot 50.000 euro of een strafrechtelijke boete van 50 tot 50.000 euro worden opgelegd aan het bestuursorgaan.

PRAKTISCH…

Voor groepsstructuren is het identificeren van de uiteindelijke begunstigden soms niet zo eenvoudig. Uiteindelijke begunstigden van een vennootschap zijn steeds natuurlijke personen. Als deze natuurlijke personen onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde zijn, moet ook het aantal tussenpersonen worden gemeld en voor elk van hen de volledige identificatiegegevens zoals naam, rechtsvorm, oprichtingsdatum, adres, ondernemingsnummer,…

Onder het motto ‘een goede voorbereiding is het halve werk’, is het aangewezen om nu al een duidelijk overzicht te hebben van alle rechtstreekse en onrechtstreekse aandeelhouders van uw vennootschap, om de uiteindelijke begunstigden te identificeren en de nodige gegevens van deze personen te verzamelen.

Wanneer de naam van uw vennootschap verwijst naar uw familienaam, kan overwogen worden om een naamswijziging door te voeren om het burgers moeilijker te maken uw vennootschap te vinden in het register.

Meer info vindt u op www.financien.belgium.be/nl/ubo-register.

 

Katrien Caers
Fiscaal jurist

Fineko nv
Toekomstlaan 38, 3600 Genk
tel. + 32 89 32 95 40
fax + 32 89 36 27 29
katrien.caers@fineko.be
www.fineko.be

 

 

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.