Angelo Bruno

Group Bruno niet schuldig aan energiefraude

Bij arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 17 april 2023 werd na meer dan een decennium een einde gesteld aan de discussie tussen Fluvius en VREG enerzijds en Group Bruno en ondernemer Angelo Bruno anderzijds, omtrent de al dan niet wettige toekenning van groenestroomcertificaten. Daaruit blijkt dat Group Bruno niet schuldig is aan fraude en Fluvius bijgevolg verplicht is om de volledige energiesubsidie aan het bedrijf uit te betalen.

In het voorjaar van 2011 werd op het dak van het Mobility Center te Munsterbilzen, thans in eigendom van BVBA Bruno Invest waarvan Angelo Bruno bestuurder is, een zonnepaneleninstallatie van ruim 13.000 panelen geplaatst, goed voor een investering van 8 miljoen euro.

Conform verklaard

Als gevolg van een beslissing van de Vlaamse regering zou de waarde van de groenestroomcertificaten vanaf 1 juli 2011 zakken van 330 euro naar 240 euro per certificaat. Op 22 juli 2011 werd de kwestieuze installatie door een -door de FOD Economie erkende keuringsinstantie- ‘conform’ verklaard en verkreeg de installatie het vereiste AREI-keuringsattest. Het is de datum van dit attest dat de hoogte van de groenestroomcertificaten bepaalt. In casu kwam dit aldus neer op een bedrag van 330 euro per groenstroomcertificaat. Na aanmelding van de installatie vertaalde de opgewekte groene stroom zich in de betaling van de groenestroomcertificaten.

Misnoegde concurrent
"Ruim twee jaar later werd er door een misnoegde concurrerende installateur een klacht neergelegd bij o.a. VREG, Fluvius (destijds nog Infrax), de FOD Economie, enzovoort", vertelt Angelo Bruno. "Op basis van vaststellingen van een gerechtsdeurwaarder, gedaan op 1 juli 2011, bleek dat het gros van de kabels van de 13.000 panelen niet waren aangesloten op het moment van de keuring, en dus los hingen. Als reactie op deze vaststellingen werd eenzijdig door de VREG en Fluvius de waarde van groenestroomcertificaten van 330 euro naar 240 euro per stuk teruggebracht. Volgens Fluvius beschikte de installatie niet over het vereiste AREI-keuringsattest op het moment van de aanvraag van de energiesubsidie." Tegelijkertijd werd er een strafonderzoek gevoerd tegen meerdere partijen, waaronder Bruno Invest en tegen Angelo Bruno zelf.

"Maar het feit is nu dat zowel Bruno Invest, ikzelf, als andere partijen, op strafrechtelijk gebied over de hele lijn zijn vrijgesproken", stelt Angelo Bruno, die via Bruno Invest zelf een burgerlijke procedure was gestart om het verschil van 90 euro per certificaat terug te vorderen. Dit als reactie op de vordering van Fluvius om alle ooit verkregen subsidies terug te krijgen.

2,7 miljoen bijbetalen
"Waar de eerste rechter nog oordeelde dat Bruno Invest geen energiefraude pleegde en bijgevolg gerechtigd bleef op een groenestroomcertificaten met een waarde van 240 euro, en waarbij de tegenvordering van Fluvius integraal werd afgewezen, oordeelt het Hof van Beroep nu dat Bruno Invest wel degelijk gerechtigd is op groenestroomcertificaten met een waarde van 330 euro en dit voor de ganse periode van 20 jaar waarbinnen deze subsidies toegekend werden", zo leest het bedrijf in het arrest. "Concreet zal Bruno Invest voortaan per gegenereerde groenstroomcertificaat 330 euro ontvangen. Voor het verleden dient Fluvius een bedrag van 2.700.000 euro, vermeerderd met interesten, toch moeten uitbetalen aan Bruno Invest wegens in het verleden onrechtmatig niet betaald."

Lijdensweg
"Zowel Bruno Invest als ikzelf hebben steeds recht in hun schoenen gestaan, en dit standpunt steeds met klem verdedigd", aldus nog Angelo Bruno. "Het Hof van Beroep is nu al de derde rechter die bevestigt dat er geen energiefraude met groenestroomcertificaten heeft plaatsgevonden. Daarmee komt nu hopelijk definitief een einde aan de lijdensweg en aan de negatieve verdachtmakingen, die wel diepe sporen hebben nagelaten", besluit hij.