Ook u kunt investeren in starters!

logo fineko_300w

Tijdens het eerste kwartaal van 2016 werden volgens recent onderzoek in Vlaanderen 8,5% meer nieuwe ondernemingen boven het doopvont gehouden dan tijdens hetzelfde kwartaal in 2015. Uiteraard behoren de Limburgers hierbij tot de beste leerlingen van de klas.

Er wordt door deze starters steeds meer gebruik gemaakt van alternatieve financieringsmaatregelen en van nieuwe steunmaatregelen (verminderde bedrijfsvoorheffing in steunzones, vernieuwde KMO-portefeuille, vermindering van de RSZ-bijdragen, vrijstelling van de sociale bijdragen bij de eerste aanwerving,…).

Ook u kunt investeren in starters!
De rente is op een historisch dieptepunt beland. Dit is daarom misschien het uitgelezen moment om op zoek te gaan naar lucratievere alternatieven voor uw spaarcenten en een win-winlening, crowdfunding of tax shelter voor investeringen in aandelen van startende ondernemingen te overwegen en op die manier bij te dragen aan een gunstig ondernemersklimaat…

Winwinlening

U woont in Vlaanderen en kent een vriend, familielid of kennis die een onderneming wenst te starten in Vlaanderen een achtergestelde lening toe van maximaal € 50.000,00 en dit voor een periode van 8 jaar. De kredietnemer betaalt u een lage rentevoet (voor 2016 minimum 1,125% en maximum 2,25%) maar u geniet een jaarlijks belastingkrediet (in de personenbelasting) ten belope van 2,5% van het uitgeleende kapitaal. Stelt u gedurende 8 jaar € 10.000,00 ter beschikking van een startende onderneming tegen een rentevoet van 2% en heeft u geopteerd voor een eenmalige afbetaling op vervaldag, dan ontvangt u jaarlijks € 146,00 rente (€ 200,00 – 27% RV) en een belastingkrediet van € 250,00 (10.000,00 x 2,5%). Dit geeft een rendement van 3,96%...
Een niet onbelangrijk detail: u bent gedeeltelijk ingedekt tegen het risico bij faillissement van die onderneming. In voorkomend geval geniet u een eenmalige belastingvermindering ten belope van 30% van het niet terugbetaalde bedrag.

Taxshelter voor startende ondernemingen

U verwerft nieuwe aandelen van een startende kmo (waarin u zelf geen bedrijfsleider bent) door intekening in geld bij oprichting of door kapitaalverhoging in geld binnen 4 jaar na haar oprichting. In de mate dat uw investering niet meer bedraagt dan € 100.000,00 per belastbaar tijdperk en uw participatie niet meer bedraagt dan 30% van het kapitaal van de betreffende vennootschap, geniet u een belastingvermindering in de personenbelasting. Deze belastingvermindering is gelijk aan 30% dan wel 45% van de investering, afhankelijk van het feit of geïnvesteerd wordt in een kmo dan wel in een microvennootschap. Deze belastingvermindering wordt enkel aangerekend op de progressief belaste inkomsten waardoor personen die niet of nauwelijks worden belast tegen het normale progressieve belastingtarief (denken we daarbij aan gepensioneerden met een laag pensioen) quasi geen belastingvoordeel genieten. De wet legt wel een aantal voorwaarden op, onder meer wat de activiteit van de startende kmo’s betreft. Zo zijn onder meer managementvennootschappen, vastgoedvennootschappen, beleggingsvennootschappen of beursgenoteerde vennootschappen uitgesloten. De aandelen moeten gedurende 4 jaar of 48 maanden in uw bezit blijven, bij gebreke waaraan de vroeger werkelijk gekregen belastingvermindering pro rata van het aantal resterende volle maanden van de verplichte houdperiode moet worden teruggenomen.
In de veronderstelling dat u € 10.000,00 inbrengt in het kapitaal van een kwalificerende startende onderneming, geniet u een belastingvermindering van € 3.000,00 dan wel € 4.500,00, op voorwaarde tenminste dat u de aandelen minstens 4 jaar aanhoudt. Uw uiteindelijk rendement wordt uiteraard bepaald door het resultaat van de onderneming.

Crowdfunding

U geeft gedurende minimaal 4 jaar een lening aan een erkend crowdfunding-platform dat op haar beurt investeert in beloftevolle starters. Gedurende de eerste 4 jaar van de lening en op de eerste schijf van € 15.000,00 (per jaar) is er geen roerende voorheffing verschuldigd over de interesten. Interesten waarop geen roerende voorheffing werd ingehouden maar betrekking hebben op de leningsschijf boven het grensbedrag van € 15.000,00 moeten spontaan aangegeven worden in de aangifte in de personenbelasting.

 

Ondernemeninantwerpen logo
Fineko
Katrien Caers
Fiscaal jurist
Toekomstlaan 38, 3600 Genk
katrien.caers@fineko.be
www.fineko.be
tel. +32 (0)89 32 95 40