Fineko_Afbeelding

Privaat vastgoed in familiale vennootschappen niet langer mogelijk?

Familiale ondernemingen en aandelen van familiale vennootschappen kunnen in Vlaanderen onder bepaalde voorwaarden kwalificeren voor het gunstregime in de schenk- en erfbelasting. Daardoor zijn ze respectievelijk slechts aan 0% schenkbelasting of 3% erfbelasting onderworpen zijn in geval van schenking of overlijden. Vanuit het Vlaams Parlement komen er nu initiatieven om deze voorwaarden te verstrengen als er ook privaat vastgoed aangehouden wordt door de vennootschap. 

Gunstregime familiale vennootschappen 

Het gunstregime is in het leven geroepen om familiale aandeelhouders ertoe aan te zetten om het familiebedrijf al tijdens hun leven te schenken aan de volgende generatie. Mocht er toch een onverhoopt overlijden zijn van de familiale aandeelhouder vooraleer een schenking heeft plaatsgevonden, zorgt het tarief van 3 % erfbelasting ervoor dat de continuïteit van het familiebedrijf niet bedreigd wordt door een aanzienlijke afrekening van erfbelasting.  Volgens de huidige voorwaarden moet het familiebedrijf voldoen aan vier voorwaarden: 

  1. de familie moet een participatie van minstens 50 % (stemrechten) aanhouden in het familiebedrijf; 
  2. het familiebedrijf moet een handelsactiviteit hebben of vrij beroep uitoefenen; 
  3. het familiebedrijf moet een reële economische activiteit hebben; 
  4. tot drie jaar na de schenking of de erfenis moet het familiebedrijf een activiteit verderzetten en mag het geen kapitaalvermindering doorvoeren. 

De tweede en de derde voorwaarden moeten vermijden dat ‘onechte’ familiale vennootschappen, zoals patrimoniumvennootschappen met vooral vastgoed als activa, kunnen meegenieten van dit gunstregime.  

Misbruik van het gunstregime? 

Onder de huidige voorwaarden kan een familiale vennootschap met privaat vastgoed, bijvoorbeeld een appartement in Knokke, in bepaalde omstandigheden toch geschonken worden aan 0 % schenkbelasting. Het is immers voldoende dat de boekwaarde van het vastgoed op de balans van de (actieve) vennootschap lager is dan 50 % van het totale actief. Indien de vennootschap voldoende personeel tewerkstelt, maakt het zelfs niet uit hoeveel vastgoed er op de balans van de vennootschap staat.  

Wetgevend initiatief 

Vanuit de oppositie werd onlangs een voorstel van decreet ingediend om vennootschappen met privaat vastgoed volledig uit te sluiten van het gunstregime, ook al is er sprake van een ‘echte’ familiale vennootschap. Dit voorstel werd intussen weer ingetrokken, maar uit goede bron hebben we vernomen dat die meerderheid zelf een ontwerp van decreet aan het voorbereiden is om privaat vastgoed te weren uit het gunstregime. Daarbij komen misschien ook holdingvennootschappen in het vizier.  Mocht u twijfelen om uw familiebedrijf te schenken waarin privaat vastgoed wordt aangehouden, is het absoluut het moment om actie te ondernemen.  Eline Ordies Juriste Fineko nv 

Fineko is een speler op de markt van accountants, belastingconsulenten en juristen.