vergunning

Stedenbouwkundige vergunning geweigerd?

beroepvergunning

Werd de stedenbouwkundige vergunning voor uw bedrijf geweigerd door de stad of de gemeente? U kunt dan in beroep gaan bij de deputatie van de provincie. Adhemar Advocaten legt uit hoe dit werkt en geeft tevens enkele praktische tips.

De belangrijkste aandachtspunten bij een beroepsprocedure zijn:

  • Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van 30 dagen vanaf de ontvangst van de weigeringsbeslissing.
  • In het beroepschrift moet duidelijk worden aangegeven waarom de gemeente of stad tot een verkeerde beslissing kwam.
  • U kunt vragen om te worden gehoord, zodat u uw standpunt ook mondeling kunt toelichten aan de deputatie tijdens een hoorzitting.
  • Voor de indiening van het beroep moet een rolrecht van 62,50 euro worden betaald.
  • Het beroepschrift moet dezelfde dag per aangetekende post aan de deputatie en aan de gemeente of stad worden overgemaakt.
  • Het is zeer belangrijk dat alle nodige stukken zijn toegevoegd aan het beroepschrift (zoals betalingsbewijs rolrecht, bewijs aangetekende zending, enz.).

Vervolgens zal de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar het dossier beoordelen en een advies voorbereiden voor de deputatie.

Als u hebt gevraagd om gehoord te worden, zal u worden uitgenodigd op een hoorzitting bij de deputatie.

Naast een zuiver juridische benadering is het belangrijk om een bouwberoep ook met voldoende pragmatiek te benaderen. In een aantal dossiers leidt bijkomend overleg tussen de aanvrager en de gemeente n.a.v. een bouwberoep toch nog tot een consensus. In sommige gevallen kan het project op die manier, mits lichte aanpassingen, in beroep alsnog worden vergund. De piste van overleg mag dus nooit definitief worden gesloten.

Hou zeker ook rekening met de houding die de stad of gemeente in het kader van het bouwberoep zal aannemen. Dat kan een groot verschil uitmaken. De stad of gemeente kan zich in de beroepsprocedure assertief opstellen en haar standpunt actief handhaven t.a.v. de deputatie, ofwel een veeleer onverschillige houding aannemen en de beoordeling volledig aan de deputatie overlaten. In de tweede hypothese heeft u als aanvrager iets meer ruimte om uw punt te maken t.a.v. de deputatie.

Deze strategische overwegingen kunnen vaak de doorslag geven om tot het beoogde resultaat te komen.

De uiterlijke beslissingstermijn voor de deputatie is 75 dagen (zonder hoorzitting) of 105 dagen (met hoorzitting), te rekenen vanaf de indiening van het beroep. Nadien ontvangt u per aangetekende post een kopie van de beslissing van de deputatie. Tegen deze beslissing kan u nog een beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen opstarten.