ziektebriefjes

Arts-scheidsrechter bij conflict over ziekte

Nu het kouder wordt, lopen uw werknemers meer risico op griep of verkoudheden. Wat is de gangbare procedure bij ziekte? Nele Mertens, juridisch adviseur van Acerta legt uit.

De werknemer moet zijn werkgever in geval van ziekte onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn afwezigheid. Kan dat niet, bijvoorbeeld bij een dringende opname in het ziekenhuis, dan verwittigt hij de werkgever zodra hij daartoe in staat is. Dit doet hij via telefoon, sms, e-mail of een specifieke procedure van verwittigen die in het arbeidsreglement is vastgelegd.

Indien u verneemt (van andere werknemers bijvoorbeeld) dat uw zieke werknemer gezinsuitstapjes maakt in plaats van thuis uit te zieken, dan wilt u uiteraard de echtheid van zijn ziekte nagaan. Dit kan u doen door een controlearts naar uw werknemer te sturen. De zieke werknemer moet dan alle maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om die controle mogelijk te maken. Maakt hij de controle toch onmogelijk, dan kan u de betaling van het gewaarborgd loon weigeren voor de dagen ongeschiktheid die de dag van de controle voorafgaan.

Vond er een controle plaats en stelt de controlearts vast dat de werknemer toch kan werken, dan zijn de beoordelingen van de controlearts en zijn dokter tegenstrijdig. Beide heffen elkaar op. De werknemer moet dan niet verplicht terug aan het werk en de werkgever moet geen gewaarborgd loon betalen. In een dergelijke situatie kan een geneesheer-scheidsrechter tussenkomen.

Geneesheren-scheidsrechters zijn dokters die een goedkeuring moeten krijgen en die op een lijst staan die wordt bijgehouden door het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

Een arts die hiervoor een aanvraag indient, wordt opgenomen op de lijst van artsen-scheidsrechters na eensluidend advies van de opvolgingscommissie indien hij voldoet aan de volgende vereisten:

  • gerechtigd zijn de geneeskunde uit te oefenen en vijf jaar ervaring hebben als huisarts of een daarmee vergelijkbare praktijk;
  • zich engageren om volledig onafhankelijk te zijn ten opzichte van de betrokken werkgever, werknemer, controlearts en behandelende arts, ten aanzien van wie hij optreedt.

De arts-scheidsrechter mag zeker niet de arts zijn die het geneeskundig getuigschrift aan de betrokken werknemer heeft afgeleverd, noch mag hij de controlearts zijn die hem heeft onderzocht.

Hij is ook niet de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van de onderneming.