Howest banner nieuwsbericht

Howest krijgt grootste onderscheiding van toezichthouder

KORTRIJK - In 2021 is de NVAO gestart met vernieuwde instellingsreviews. NVAO staat voor Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie (NVAO). De instellingsreview is één van de instrumenten die de NVAO hanteert om toe te zien op de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De voorbije maanden was het de beurt aan Howest. De NVAO stelt een externe reviewcommissie samen van onafhankelijke deskundigen. De eindconclusie van het rapport zijn unaniem positief over het door Howest gevoerde beleid waar de ondernemers van morgen worden opgeleid. 

De experten van NVAO  onderzoeken tijdens meerdere bezoeken aan de instelling en via gesprekken met alle mogelijke stakeholders de aansluiting van het onderwijsbeleid bij de onderwijsvisie van de instelling en bij de maatschappelijke uitdagingen waarmee die in haar eigen context geconfronteerd wordt. De commissie heeft Howest ervaren als een ondernemende, innovatieve hogeschool die toekomstgericht is en de student centraal stelt. De gesprekspartners toonden een dynamische organisatie met een internationale uitstraling.

Waarden boven

In de gesprekken heeft de commissie kennis gemaakt met een dynamische hogeschool, met internationale uitstraling.  Bovendien hecht men veel belang aan waardengedreven handelen en speelt het instellingsbestuur wendbaar in op de vragen van de markt. De commissie stelt vast dat er grondig is nagedacht over een passende organisatiestructuur, die ondertussen flink in ontwikkeling is bij de forse stijging van het aantal studenten.

Uitgaande van de eigen context en waarden heeft Howest een kwaliteitszorgcyclus ingericht aan de hand van eigen kwaliteitscriteria, vanuit een waarderende benadering en vertrouwen, rekeninghoudend met de eigenheid van elke opleiding. Het valt de commissie op dat binnen Howest geen top-down cultuur heerst, maar dat elke actor binnen het onderwijs in zijn kracht gezet wordt.

Blijven gaan

De commissie sprak met bevlogen en bekwame gesprekspartners die de visie en doelstellingen van Howest dragen, helpen realiseren en die bovendien eigenaarschap en verantwoordelijkheid opnemen voor de kwaliteit van de opleidingen. De kwaliteitscultuur die Howest predikt, is zichtbaar doorheen de organisatie.  De commissie ziet de ambitie die Howest heeft om verder te groeien als een sterk punt. Ze vraagt aan de instelling om deze ambitie zeker waar te maken, maar met behoud van de waarden en cultuur waar Howest nu – terecht – zeer fier op is.

Tegelijk vraagt de commissie aan de hogeschool om de effectieve uitvoerbaarheid van het onderwijs- en kwaliteitszorgmodel vol te blijven houden, ook bij verdere groei.