Duinkerke windmolens op zee 2

Ons land zet de hakken in het zand tegen de bouw van windmolens als Eifeltorens voor de kust van Duinkerke

DE PANNE - Van 8 april tot 1 juni kan iedereen opmerkingen en voorstellen indienen bij de Franse overheid in het openbaar onderzoek betreffende het project voor een offshore windmolenpark voor de kust van Duinkerke en de elektrische aansluiting ervan. Minister van Noordzee Paul Van Tigchelt diende het Belgisch standpunt in. Ons land is van oordeel dat het project moet worden stopgezet en de aangevraagde administratieve vergunningen geweigerd. Want het windmolenpark zou een aantal fundamentele Belgische belangen aantasten waaronder de vrijheid en veiligheid van scheepvaart, veiligheid van het luchtvaartverkeer, de redding op zee, het mariene milieu en het zeezicht van de kustbewoners. Daarnaast stelde ons land ook opnieuw een alternatieve locatie meer noordwaarts voor.

De aanvraag van Eoliennes en Mer de Dunkerque (EMD) en Réseau de Transport d’Electricité (RTE) gaat over een groot windmolenpark dat de Franse overheid wil laten bouwen op 10 kilometer van de kust. In een zone van 50 km² zouden 46 windmolens kunnen komen van 240 tot 300 meter boven zeeniveau. Zo groot als de Eifeltoren zeg maar. De aanvraag omvat ook een offshore platform voor de transmissie en onderzeese kabels. De verwachte productie van het offshore windmolenpark wordt geschat op ongeveer 2,3 TWh elektriciteit per jaar.

Ernstig impact

België heeft zich sinds 2016 altijd verzet tegen de bouw van het windmolenpark op de huidige voorziene locatie, met windmolens tot 300 meter hoogte op nauwelijks enkele kilometers van de kust, langs de Belgische zeegrens. Zopas diende minister van Noordzee Paul Van Tigchelt het gecoördineerd Belgisch standpunt in dat ook rekening houdt met de bezwaren uitgebracht door de Vlaamse overheid, de betrokken kustgemeentes, de provincie West-Vlaanderen, de haven van Oostende en de Rederscentrale. Zij hebben ook elk afzonderlijk een standpunt ingediend. Ons land is van oordeel dat het project moet worden stopgezet en de aangevraagde administratieve vergunningen moeten worden geweigerd omdat het Franse windmolenpark een bijzonder nefaste impact zou hebben en enkele fundamentele Belgische belangen aantasten. Zo zouden twee scheepvaartroutes vanuit de haven van Oostende onbruikbaar worden door het park, en ook de veiligheid van de scheepvaart en het zeezicht vanuit de kustgemeenten De Panne, Koksijde en Nieuwpoort komen in het gedrang. Het park zou ook een ernstige impact hebben op beschermde zeevogels. Het ligt in het Franse Natura 2000-gebied ‘Bancs des Flandres’, naast het Belgische Natura 2000-gebied ‘Vlaamse Banken’ en die zone is een belangrijke broed- en paaiplaats voor diverse vogelsoorten.

Milieu bezwaren

Uit het milieueffectenrapport blijkt onder meer dat de vrees voor impact op het Natura 2000-gebied gerechtvaardigd is, met ernstige negatieve effecten op beschermde zeevogels zoals de alk, de parelduiker en de roodkeelduiker. Daarnaast ontbreekt het aan wetenschappelijke onderbouwing van de voorgestelde compensatiemaatregel om vistuig aan te passen met onder meer een LED-systeem en neemt het de negatieve effecten niet weg.

Het milieueffectenrapport vertoont ook tekortkomingen zoals het ontbreken van onderzoek naar alternatieve locaties, wat een Europese verplichting is. Bovendien is de exacte locatie van de windmolens nog niet bepaald, wat zou kunnen leiden tot plaatsing dichter bij de kust en dichter bij de Belgische grens. Hierdoor zou ons land verplicht zijn om in te staan voor de veiligheidszone, wat onaanvaardbaar is.

Rechten vrijwaren

 

Ook op Europees niveau werden eerder al stappen ondernomen. Zo heeft België in het verleden ook formeel klacht ingediend bij de Europese Commissie. Echter oordeelde ook de Commissie dat de Belgische klacht voorbarig was, aangezien de publieksconsultatie waarin ook de locatie kan besproken worden, nog moest georganiseerd worden en dit in het kader van de aanvraag van de milieuvergunning.

Het moment om bezwaar aan te tekenen tegen de locatie van het project is nu dus aangebroken, tijdens de zogenaamde enquête publique. De deelname aan de publieksconsultatie wil echter geenszins zeggen dat het diplomatiek overleg niet gevoerd wordt. Zo heeft de federale overheid de voorbije jaren een voorstel van alternatieve locatie uitgewerkt dat juridisch onderbouwd werd door een Frans advocatenkantoor. Door de windmolens verder in volle zee te plaatsen, zouden we zo goed als alle bezwaren kunnen wegwerken. België beschikt als zesde grootste offshore windenergieproducent ter wereld over heel wat expertise terzake en blijft steeds bereid om met de Franse collega’s samen te werken hierover.

Ons land verzet zich sinds 2016 tegen de Franse plannen om een windmolenpark voor de kust van Duinkerke te installeren", aldus Paul Van Tigchelt, minister van Noordzee in een reactie. "Met windmolens tot 300 meter hoogte op nauwelijks enkele kilometers van onze kust en pal tegen de Belgische grens is dit allesbehalve goed nabuurschap. Zowel de Franse rechtbanken als Europa hebben ons erop gewezen dat de locatie bespreekbaar is tijdens de publieksconsultatie. Vandaag hebben we onze bezwaren tegen de huidige locatie dan ook ingediend. We rekenen erop dat Frankrijk hiermee rekening zal houden en voor dit park de gevraagde administratieve vergunningen niet zal afleveren. Want er zijn heel wat fundamentele Belgische belangen die worden aangetast. Het windmolenpark verder in zee bouwen, zoals we dit ook doen met de Belgische windmolenparken, is dan ook onontbeerlijk. Met de federale regering zullen we er alles aan doen om de rechten van de kustbewoners, de haven van Oostende en andere belanghebbenden te vrijwaren. Indien nodig stappen we terug naar Europa.”