Aanbesteding: Grote bouwopdracht in Venlo (langzaamverkeerbrug A73)

De gemeente Venlo heeft een opdracht voor de bouw van een zogenaamde langzaamverkeerbrug over de A73. Het gaat om een viaduct over de A73 Maalbekerweg.

Het bedrijf dat de opdracht wil binnenhalen moet minimaal een omzet hebben gehad van € 15 mln. En een opdracht voor een viaduct hebben gedaan op het traject van een rijksweg met een waarde van minimaal € 450.000.

Dit moet er gebeuren:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: - Aanleg langzaamverkeerbrug - Aanleg twee grondterpen met fietspaden

a. Opruimingswerk: - het verwijderen van wegmeubilair

- het opbreken van verhardingen

- het verwijderen van begroeiing b. Grondwerken:

- het gedeeltelijk ontgraven van een bestaande geluidwal - het ontgraven van wegcunetten - het ontgraven van sloten - het profileren van bestaande sloten

- het ophogen t.b.v. grondterpen - het verwerken van grond in bermen en taluds - het aanbrengen van zand in wegcunetten - Het aanbrengen van afwateringsvoorzieningen

c. Gewapende grondconstructie

- Het d. Leidingwerk: - het - het

e. Verharding: - het - het - het - het

f. Diversen: - het

aanbrengen van een gewapende grondconstructie

aanbrengen van uitleggers aanbrengen van duikers

aanbrengen van wegfunderingen aanbrengen van asfaltverhardingen aanbrengen van betonbanden aanbrengen van elementenverhardingen

aanbrengen van markering, bebording g. Groenvoorzieningen

- het inzaaien van bermen en taluds h. Betonnen brug

- aanbrengen palen; - betonwerkzaamheden; - het aanbrengen van een brugdek met prefab liggers en druklaag; - aanbrengen van prefab betonnen randliggers - het aanbrengen van overige afbouwonderdelen zoals stalen leuning, asfalt e.d.

i. Verkeersmaatregelen - het toepassen van afzettingen

- het toepassen van tijdelijke barriers - het toepassen van tijdelijke verlichting

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.