Aanbesteding: ICT gemeenten Maastricht en Sittard-Geleen

De gemeente Maastricht wil de huidige ict-infrastructuur fors verbeteren. Dat moet zo gebeuren dat er meer met de gemeente Sittard-Geleen kan worden samengewerkt.

Het gaat om een grote opdracht. Het bedrijf dat mee willen doen aan de aanbesteding moet vorig jaar minimaal € 3,7 mln omzet hebben behaald op het gebied van ict. Ook moet er een soortgelijke opdracht eerder zijn gedaan.

Hieronder meer info, voor de volledige tekst klik hier.

1.4 Beschrijving van de aanbesteding

De colleges van de gemeenten Maastricht en Sittard-Geleen hebben, in de overweging:

• Dat het wenselijk is dat de beide gemeentelijke organisaties op het terrein van ICT meer gaan samenwerken;

• Dat beide gemeenten daartoe de ICT-architecturen willen gaan gelijktrekken;

• Samen te willen optrekken in het kader van inkoop en aanbestedingen;

• Dat de huidige ICT-inrichting van de gemeente Sittard-Geleen dient als “blauwdruk” voor het door de

gemeente Maastricht gewenste concept;

• Te willen moderniseren naar aanleiding van de landelijke strategische ontwikkelingen in het kader van de E-gemeente; besloten een intentieverklaring vast te stellen om deze samenwerking gestalte te geven. De hier genoemde intentieverklaring is opgenomen als bijlage onder het tabblad contractdocumenten op www.aanbestedingskalender.nl.

Middels deze aanbesteding wordt invulling gegeven aan meerdere sporen zoals opgenomen in deze intentieverklaring: ‘Samen optrekken in het kader van inkoop en aanbestedingen’, ‘Gelijktrekken van de ICT- architectuur van beide gemeenten’ en ‘Samenwerken is samen doen’.

1.4.1 Beschrijving Vernieuwing van de Integrale Werkomgeving gemeente Maastricht.

Met de verhuizing in 2007 naar de innovatieve kantoorgebouwen (Mosae Forum en Werkplein Maastricht), is in Maastricht de flexibele werkplek geïntroduceerd: niemand heeft meer een eigen werkplek maar “deelt” de beschikbare fysieke werkplekken op flexibele wijze. Bij deze verhuizing is prioriteit gegeven aan de inrichting van fysieke werkplekken.

Omdat de huidige ICT-infrastructuur (ICT-werkplekken, softwaredistributie en fysieke servers) in casu het toegepaste concept niet aansluit op het flexibele en innovatieve kantoorconcept, heeft de Directieraad besloten invulling te geven aan de projectopdracht ‘Vernieuwing van de Integrale Werkomgeving’. Dit betekent dat de huidige ICT-werkplekken, de inrichting ervan en de daarmee samenhangende server- en storageomgeving vervangen dienen te worden zodat maximaal wordt aangesloten op het flexibele en innovatieve kantoorconcept. Voorts dient het te leveren concept mede invulling te geven aan de navolgende functionaliteiten :

• Server Based Computing; • Telewerkvoorziening; • Gecentraliseerd beheer van werkplekken en servers; • Gecentraliseerde softwaredistributie; • Gevirtualiseerde serveromgeving voortbordurend op bestaand platform, zie paragraaf 1.6 (gewenste

situatie); • Vervangen Unix servers met de Oracle databases; • Integreren van een nieuwe Storage omgeving m.b.t. bovenstaande punten; • Uitwijk ten behoeve van kritische bedrijfsprocessen.

De toekomstige leverancier zal het gevraagde concept als een turnkey-oplossing moeten aanbieden voor : • Mosae Forum; • Werkplein Maastricht; • de overige gemeentelijke locaties3

waarbij de leverancier verantwoordelijk is voor de integratie van de gekozen oplossing in de bestaande en de te vernieuwen ICT-infrastructuur. Details omtrent het gevraagde concept alsmede de belangrijkste doelstellingen en resultaten van dit project zijn beschreven in de gewenste situatie (par. 1.6).

MTR-SG houdt zich het recht voor om tijdens de tweede fase van de aanbestedingsprocedure, alvorens over te gaan tot de definitieve gunning, de leverancier op te dragen uitvoering te geven aan een Proof of Concept voor (delen van) de gevraagde oplossing.

3=de overige gemeentelijke locaties zullen in het Beschrijvend Document (fase 2) nader geduid worden.

7De uitvoering van het project dient te starten in 1 september 2011 en de oplevering zal zijn 31 augustus 2012.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.