Wat verandert er op 1 januari 2010

Lager forfait voor bedrijfsleiders

Bedrijfsleiders mogen de werkelijke kosten die ze maken fiscaal aftrekken van hun inkomsten. Doen ze dat niet, dan gaat de fiscus ervan uit dat dit forfaitair 5% van hun inkomsten
is, met een maximum 3.590 euro. Dit forfait verlaagt vanaf 1 januari 2010 naar 3%.

Loondaling voor bedienden door negatieve inflatie

De bedienden die vallen onder het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (ANPCB) , goed voor zo'n 300.000 mensen uit diverse sectoren zoals de media, ICT of callcenters, zullen vanaf 1 januari 0,43 procent minder loon ontvangen. Dat is het gevolg van de negatieve inflatie gedurende een groot deel van dit jaar.

CO2 taks op bedrijfswagens

Een bedrijfswagen waarmee de werknemer privé-verplaatsingen maakt, vormt een belastbaar voordeel in natura. Op dit voordeel moet de werknemer belastingen betalen. Vanaf 1 januari 2010 is het belastbaar voordeel echter niet langer afhankelijk van de fiscale PK, maar van de CO2-uitstoot en de CO2-coëfficiënt.

Elektronische facturatie

Een elektronische facturatie wordt voortaan op gelijke voet geplaatst met een factuur op papier. Zowel wat het verzenden, ontvangen en verwerken betreft, maar ook voor het archiveren.

BTW-regeling grensoverschreidende diensten

Op 1 januari vindt de meest ingrijpende verandering in de BTW-regeling in 17 jaar plaats. De belangrijkste wijziging is dat de grensoverschrijdende diensten voortaan in de meeste gevallen worden belast in het land van de ontvanger. De procedure voor de teruggave van buitenlandse BTW wordt bovendien eenvoudiger en er komen nieuwe verplichtingen inzake rapportering.